Lokasyon
Taşpazar, 852. Sk. No:11A, 68100 Aksaray Merkez/Aksaray
İş Yeri Hekimi

İş Sağlığı Hizmeti / İşyeri Hekimi Görev Tanımı

İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usul ve Esasları

20.07.2013TARİH VE 28713 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAINLANAN İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ te 3. Bölümde belirtilmiştir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18615&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5